07400, Україна,
Київська область,
м. Бровари,
вул. Олега Онікієнка, 2А

Tel.: +38 (044) 233 66 79
+38 (04594) 6 20 21
Fax: +38 (04594) 6 25 30


e-mail: inbox@dsu50.com

e-mail: reception@dsu50.com

Головна сторінка
Наша історія
Принципи
Цінності
Персонал
Потужності
Акредитації
Якість робіт
Відзнаки
Вакансії
Відгуки
Контакти
Iнформація

Украинский портАл

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ,   ЯКІСТЬ,   НАДІЙНІСТЬ
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50» (далі –Товариство), 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Оникієнка Олега, 2а.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 27 березня 2017 року о 8.30, Київська обл., м.Бровари, вул. Оникієнка Олега, 2а, кабінет Генерального директора.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

з 7 год. 30 хв. до 8 год. 20 хв. 27 березня 2017 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.03.2017 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та завдання на 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства.

5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про припинення повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства. Обрання Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з ними як членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цього договору.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

5-1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dsu50.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника    
 

Звітний
2016

Попередній
2015

Усього активів 177403 175504
Основні засоби 75402 52831
Довгострокові фінансові інвестиції 255 255
Запаси 25571 19378
Сумарна дебіторська заборгованість 12320 52972
Грошові кошти та їх еквіваленти  51269 33040
Нерозподілений прибуток (збиток) 61524 60340
Власний капітал 66194 66194
Статутний капітал 1419 1419
Довгострокові зобов’язання - 1039
Поточні зобов’язання 48266 46512
Чистий прибуток (збиток) +1184 +158
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71136 71136
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 189 174

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – приймальні Генерального директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович, контактна особа – начальник планово-економічного відділу Турбал Наталія Михайлівна.

Тел. для довідок: (04594) 6-29-79 (097 - 505 -20-67)

Генеральний директор

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

«Броварське шляхово-будівельне управління №50»,

які відбудуться 27 березня 2017 року

1) По першому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:
Голова Лічильної комісії: Волошина Ольга Олександрівна.

2) По другому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі:
Голова зборів – Вітюк Михайло Григорович;
Секретар зборів – Барановський Олег Станіславович.

3) По третьому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та завдання на 2017 рік.

4) По четвертому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5) По п’ятому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

6) По шостому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7) По сьомому питанню порядку денного:
Проект рішення:
За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік дивіденди не виплачувати, а отриманий у 2016 році чистий прибуток направити на розвиток виробництва.

8) По восьмому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Визнати роботу Дирекції та Генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2016 рік задовільною.

9) По дев’ятому питанню порядку денного:
Проект рішення:
У зв’язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Бейгер Геннадій Миколайович;
Члени Наглядової ради – Карпенко Валерій Петрович; Турбал Наталія Михайлівна.
Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х членів строком на три роки:
Голова Наглядової ради – Барановський Олег Станіславович;
Члени Наглядової ради – Карпенко Валерій Петрович; Турбал Наталія Михайлівна.

10) По десятому питанню порядку денного:
Проект рішення:
у зв’язку з закінченням строку дії повноважень переобрати Дирекцію строком на три роки у складі:
Генеральний директор – Гавриленко Віктор Федорович;
Перший заступник Генерального директора – Лахно Микола Іванович;
Начальник юридичного відділу - Смірнов Олексій Станіславович;
Начальник відділу матеріально-технічного постачання – Вітюк Михайло Григорович;
Заступник головного бухгалтера – Постернак Анна Григорівна.

11) По одинадцятому питанню порядку денного:
Проект рішення:
У зв’язку з закінченням строку дії повноважень переобрати на посаду Ревізора Товариства строком на три роки Чайку Юрія Миколайовича.

12) По дванадцятому питанню порядку денного:
Проект рішення:
Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором від імені Товариства протягом не більше одного року з моменту прийняття цього рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 Статуту товариства.

Наглядова рада Товариства

 


Гавриленко Віктор Федорович

Генеральний директор
Заслужений будівельник України. Почесний дорожник України. Повний кавалер ордена "За заслуги".


Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" має більш ніж 37 річний досвід будівництва, реконс-трукції та ремонту магістральних автомобільних доріг на території України та колишнього Радянського Союзу.

ПрАТ ШБУ № 50 має в своєму арсеналі висококваліфікований персонал, новітні технології та техніку по виробництву дорожньо-будівельних матеріалів і будівництву доріг, здатне в найкоротший термін передислокувати виробничі дільниці та асфальтобетонні заводи в будь-який регіон України та за її межі.

В своїй діяльності компанія намагає-ться збалансувати інтереси всіх заці-кавлених сторін: споживачів, партне-рів, персоналу, акціонерів, суспільст-ва.

Запрошую Вас до прозорого, плідного та взаємовигідного співробітництва!Партнери                                                   Copyright © 2008-2017 "БШБУ-50"                 admin