07400, Україна,
Київська область,
м. Бровари,
вул. Олега Онікієнка, 2А

Tel.: +38 (044) 233 66 79
+38 (04594) 6 20 21
Fax: +38 (04594) 6 25 30


e-mail: inbox@dsu50.com

e-mail: reception@dsu50.com

Головна сторінка
Наша історія
Принципи
Цінності
Персонал
Потужності
Акредитації
Якість робіт
Відзнаки
Вакансії
Відгуки
Контакти
Iнформація

Украинский портАл

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ,   ЯКІСТЬ,   НАДІЙНІСТЬ
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»

2. Код за ЄДРПОУ: 05408668
3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари Київської області, вул. Оникієнка Олега, 2-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594)62979, (04594)62019
5. Електронна поштова адреса: admin@dsu50.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dsu50.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
27.03.2017 р.). Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів (Протокол №1/2017 від 27.03.2017 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 Статуту товариства, з наданням права, за необхідністю, передоручення вчинення цих значних правочинів згідно Статуту товариства Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу.

Характер таких правочинів:
- укладання будь-яких договорів та угод фінансово-господарського характеру;
- прийняття рішень про продаж основних засобів, розпорядження коштами та рухомим і нерухомим майном товариства, укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, застави рухомого і нерухомого майна.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 177403 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 563,68833%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 60991.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 52877.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 52877.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор

В. Ф. Гавриленко

30.03.2017

 


Гавриленко Віктор Федорович

Генеральний директор
Заслужений будівельник України. Почесний дорожник України. Повний кавалер ордена "За заслуги".


Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" має більш ніж 37 річний досвід будівництва, реконс-трукції та ремонту магістральних автомобільних доріг на території України та колишнього Радянського Союзу.

ПрАТ ШБУ № 50 має в своєму арсеналі висококваліфікований персонал, новітні технології та техніку по виробництву дорожньо-будівельних матеріалів і будівництву доріг, здатне в найкоротший термін передислокувати виробничі дільниці та асфальтобетонні заводи в будь-який регіон України та за її межі.

В своїй діяльності компанія намагає-ться збалансувати інтереси всіх заці-кавлених сторін: споживачів, партне-рів, персоналу, акціонерів, суспільст-ва.

Запрошую Вас до прозорого, плідного та взаємовигідного співробітництва!Партнери                                                   Copyright © 2008-2017 "БШБУ-50"                 admin